Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut - kopia - kopia


UCHWAŁA NR XVII.140.2020

RADY GMINY IZBICKO

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko  jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 10a pkt 1) oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm..) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2020  zapewnia się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym.

§ 2. Określa się Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku  jako jednostkę obsługującą.

§ 3. Określa się jednostki organizacyjne obsługiwane przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku:

1) Szkoła Podstawowa im. Franciszka w Myśliwca w Izbicku,

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny  im. Janusza Korczaka  Otmice,

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny  im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy,

4)  Przedszkole w Izbicku.

§ 4. W ramach wspólnej obsługi jednostce obsługującej powierza się zakres obowiązków   określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Andrzej Kapica

 

 

 

    Załącznik do Uchwały Nr XVII.140.2020

                                                                                                                                                         Rady Gminy Izbicko

                                                                                                                                                         z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

 

STATUT

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku, zwane w dalszej części statutu „Biurem”, ma siedzibę w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, Izbicko.

2. Biuro jest jednostką organizacyjną Gminy Izbicko  pełniącą funkcję jednostki obsługującej

w rozumieniu art.10 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek obsługiwanych tj. szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko  na podstawie uchwały Nr XVII.140.2020 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko  jest organem prowadzącym.

§ 2. Biuro jako jednostka budżetowa gminy działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r . poz. 506  ze zm.);

2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 );

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

4) ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2019 r. poz. 351 ze zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);

6) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215ze zm.);

7) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o prawie oświatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

8) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.).

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§ 3. 1. Przedmiotem działalności Biura jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna oraz prawna przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko.

2. Do zadań Biura należy w szczególności prowadzenia na rzecz własnej jednostki oraz jednostek oświatowych dla których Gminna Izbicko jest organem prowadzącym, a w szczególności:

a) zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań statutowych;

b) prowadzenie spraw związanych z  dokształceniem  młodocianych pracowników – przygotowywaniem decyzji dotyczących refundacji poniesionych kosztów;

c) organizacja prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

d) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;

e) organizacja  dowozu  dzieci do szkół;

f) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej

polityki kadrowej;

g) przygotowanie i organizacja konkursów na stanowisko  dyrektora jednostki oświatowej;

h) prowadzenie spraw związanych z procedurą projektowania i zatwierdzania  oraz weryfikacją arkuszy organizacyjnych na każdy rok szkolny;

i) prowadzenie i koordynowanie zadań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

j) prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego;

k) nadzór nad zarządzaniem majątkiem oświatowym;

l) koordynacja realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Europejskich oraz ich ewidencja i rozliczanie;

m) przygotowywanie decyzji dotyczących stypendiów dla uczniów;

n) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w Izbicku i zarządzeń Wójta gminy Izbicko dotyczących oświaty;

1) w zakresie obsługi finansowo-księgowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

b) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego;

c) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu;

d) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych;

e) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym

świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.;

f) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

g) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela;

h) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa;

i) przygotowywanie danych do sporządzania przez placówki kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS;

j) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych;

k) określanie zasad (polityki) rachunkowości;

l) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów za wyjątkiem inwentaryzacji metodą

spisu z natury;

ł) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz ewidencji wartościowych składników majątkowych;

m) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

n) prowadzenie ewidencji gruntów i środków trwałych;

o) prowadzenie rozliczeń x innymi gminami w zakresie zwrotów kosztów dotacji udzielanych na ucznia wychowania przedszkolnego;

3) obsługa prawna.

3. Wspólna obsługa Biura nie narusza kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także do sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym planie.

 

ORGANIZACJA BIURA

 

§ 4. 1. Kierownik Biura kieruje Biurem i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Izbicko.

3. Kierownik Biura zatrudnia i zwalnia pracowników Biura oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz za rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych.

5. Kierownik i pracownicy Biura są pracownikami samorządowymi.

6. Pracownicy Biura wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.

§ 5. 1. Kierownik ustala regulamin organizacyjny oraz schemat organizacyjny Biura po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Izbicko.

2. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Wójt Gminy Izbicko,

3. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego regulują odrębne przepisy.

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 6. 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Biuro prowadzi obsługę finansową przedszkoli i szkół z odrębnych rachunków bankowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

4. Biuro planuje i rozlicza środki finansowe zgodnie z klasyfikacją budżetową.

5. Księgowość Biura prowadzona jest według zakładowego planu kont jednostki budżetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. Biuro prowadzi dokumentacje finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. Zmiany statutu lub przekształcenie biura w inną jednostkę mogą być dokonane jedynie w drodze Uchwały Rady Gminy