Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Uchwała Nr XXIV.192.2021
Rady Gminy Izbicko

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w formie Regulaminu  przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja  2007 roku w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania  świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kapica

 

Załącznik do uchwały Nr XXIV.192.2021
Rady Gminy Izbicko
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Regulaminu  przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

§ 1. 1 Niniejszy regulamin stosuje się w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko.

2. Regulamin określa:

1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

2) warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

3) wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wraz z wymaganymi dokumentami, które należy złożyć wraz z wnioskiem,

4) wzór oświadczenia o średnim dochodzie brutto przypadającym na członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie- należy przez to rozumieć „ Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli”,

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły i przedszkola, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, zgodnie  z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionego w szkole oraz   nauczyciela po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

4) pomocy zdrowotnej – należy przez to rozumieć pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej udzielanej w formie świadczenia pieniężnego.

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ustalana jest corocznie w uchwale budżetowej.

2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponuje Wójt Gminy Izbicko.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w danym roku kalendarzowym w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela, nie może być wyższa niż 50% poniesionych kosztów przez nauczyciela będących następstwem okoliczności opisanych w § 5 ust.1.

3. Wysokość jednorazowego świadczenia uzależniona jest  od:

1) wysokości  poniesionych i udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia;

2) sytuacji materialnej nauczyciela;

3) wysokości środków finansowych  zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Izbicko;

4) liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

§ 5. 1 Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielowi korzystającemu z opieki zdrowotnej,  w związku z:

a) chorobą przewlekłą, ciężką chorobą nagłą, zdarzeniem losowym,

b) długotrwałym leczeniem szpitalnym,  leczeniem poszpitalnym i leczeniem pooperacyjny,

c) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

d) dofinansowaniem kosztów rehabilitacji, kosztów leczenia pooperacyjnego,

e) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, środków pomocniczych (np. aparaty słuchowe, szkła korekcyjne, protezy kończyn),

f) leczeniem sanatoryjnym/uzdrowiskowym, pobytem rehabilitacyjnym nierefundowanym przez żadną instytucję;

g) korzystaniem z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

§ 6. 1 Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie złożonego przez nauczyciela wniosku, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wniosek  wraz z załącznikami do wniosku należy złożyć w danym roku kalendarzowym do dnia 31 maja tego roku. Nauczyciel, który posiada dokumentację lekarską (załączniki do wniosku) powstałe po dniu 31 maja danego roku kalendarzowego, może złożyć wniosek na ich podstawie do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualne zaświadczenie lekarskie określające rodzaj choroby i okres jej trwania wystawione nie wcześniej  niż 3 (trzy) miesiące przed dniem, w którym złożono wniosek;

b) imienne dokumenty potwierdzające koszty leczenia (faktury, rachunki);

c) oświadczenie o średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z wnioskodawcą z 3 (trzech) pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

d) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.

3. Koszty przedstawione w dokumentach potwierdzających poniesione koszty leczenia nie mogą być refundowane z innych źródeł.

4. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Izbicku.

5. Jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych o których mowa poniżej, nauczyciel zostanie wezwany pisemnie do ich usunięcia w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nie usunięcia braków w terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

6. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania świadczenia. Pomoc zdrowotna nie ma charakteru roszczeniowego. Przyznanie i wysokość świadczenia pieniężnego zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie.

§ 7. 1. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości pomocy zdrowotnej lub decyzję  o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej podejmuje Wójt Gminy Izbicko w ciągu 30 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania wniosków na dany rok kalendarzowy.

2. O przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy zdrowotnej nauczyciel zawiadamiany jest w formie pisemnej przez Wójta Gminy Izbicko.

3. Decyzja, o której mowa w ust.1 jest ostateczna.

4. Na wniosek nauczyciela, który uzyskał odmowę przyznania pomocy zdrowotnej wydawane  jest pisemne uzasadnienie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie uzasadnienia.

5. Pomoc zdrowotna wypłacana jest na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy.

 

 

 

Uchwała:

PDFUchwała nr XXIV.192.2021 Rady Gminy Izbicko z 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf (749,80KB)
 

Załącznik do uchwały:

PDFZałącznik do uchwały Nr XXIV.192.2021 Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf (203,17KB)
 

Załączniki do regulaminu:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK.pdf (353,52KB)

PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - OŚWIADCZENIE.pdf (349,49KB)