Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko

na rok szkolny 2024/2025

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie gminy Izbicko wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, wójt wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. Wnioski dzieci urodzonych w 2022 nie będą przyjmowane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izbicko na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900  z późn. zm.).

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbicko składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie od 29 stycznia 2024 do 2 lutego 2024 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne, nie biorą udziału w rekrutacji.

Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Są to: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustalone w uchwale Nr. XLVIII.358.2022 Rady Gminy Izbicko  z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Izbicko:

 * dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2021) oraz

 * dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych przedszkoli w gminie Izbicko w terminie od 12.02.2024 do 23.02.2024 r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne  powołane  przez dyrektorów przedszkoli.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Izbicko mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych przedszkoli w gminie Izbicko w terminie od 06.05.2024 do 10.05.2024 r. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne  powołane  przez dyrektorów przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie (zał. nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.5.2024 Wójta Gminy Izbicko z dnia 5 stycznia 2024 r.)

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Wyniki postępowań  rekrutacyjnych komisje  rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (27 luty 2024 r.) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „potwierdzenie woli przyjęcia” w przedszkolach, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane  
(od 4 marca 2024 do 6 marca 2024 r.). Komisje  rekrutacyjne  przyjmują  dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia i podają do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 7 marca 2024 r.).

Po zakończeniu etapów postępowania rekrutacyjnego w przypadku uzyskania równorzędnych wyników do przedszkola przyjęte zostaną dzieci zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

· wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

· wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkoli wypełniają pozostałe oświadczenia woli objęcia dziecka zajęciami dodatkowymi tj. religia , j. angielski, j. niemiecki. Druki (do pobrania na stronach  internetowych  przedszkoli lub w sekretariatach  przedszkoli po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w poszczególnych przedszkolach:

 - Przedszkole im. Leśnych Duszków w  Izbicku: https://pizbicko.pl/

 - Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach: https://www.zspotmice.pl/

 - Przedszkole w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy: https://zspkrosnica.pl/

 

PDFZarządzenie nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Izbicko z dnia 5.01.2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (382,26KB)

 

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu im. Leśnych Duszków w Izbicku

Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku informuje, iż na nowy rok szkolny 2024/2025 posiada 28 wolnych miejsc. Ogólna liczba miejsc w przedszkolu – 110, liczba złożonych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego – 82.

 

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu w Otmicach

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Otmicach informuje, iż na nowy rok szkolny 2024/2025 Przedszkole w Otmicach posiada 11 wolnych miejsc. Ogólna liczba miejsc w przedszkolu – 50, liczba złożonych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego – 39.

 

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu w Krośnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnicy informuje, iż na nowy rok szkolny 2024/2025 Przedszkole w Krośnicy posiada 12 wolnych miejsc. Ogólna liczba miejsc w przedszkolu – 50, liczba złożonych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego – 38.