Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi księgowej w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku

Kierownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi księgowej

w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej  w Izbicku od dnia 1 stycznia  2023 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku  ds. obsługi księgowej  w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku,
 5. wykształcenie wyższe preferowane wykształcenie ekonomiczne: finanse i rachunkowość,
 6. umiejętność obsługi komputera w tym aplikacji biurowych.

II   Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków,
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych,
 3. samodzielność w działaniu,
 4. dyspozycyjność, komunikatywność, 
 5. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.

      III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżąca ewidencja i kompletowanie przepisów prawnych oraz wytycznych jednostek nadrzędnych wynikających z zakresu czynności,
 2. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 3. doskonalenie zawodowe, doskonalenie form i metod pracy,
 4. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 5. kontrola raportów zużycia produktów żywnościowych w jednostkach,
 6. kontrola magazynów produktów żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
 7. przyjmowanie i sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalno-rachunkowym dotyczących jednostek oświatowych,
 8. dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 9. rozliczanie opłat w stołówkach szkolnych i przedszkolnych za wyżywienie  oraz opłat stałych w przedszkolach,
 10. Przygotowywanie przelewów bankowych w bankowości elektronicznej.

     IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 3. obsługa urządzeń biurowych,
 4. wymiar czasu pracy – pełny etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony; termin zatrudnienia od 1 stycznia 2023 r.
 5. praca na stanowisku wymaga:
  a. samodzielności,
  b. umiejętności podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
  c. efektywności w działaniu, obowiązkowości,
  d. odpowiedzialności, rzetelności, staranności i dokładności,
  e. umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  f. komunikatywności, zdolności interpersonalnych,
  g. umiejętności pracy w zespole.

     V. Wymagane dokumenty:  

a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów ),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
f) podpisane  oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
i) oświadczenie o posiadanym  prawa jazdy.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
  oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy,
 2. aplikacje, które wpłyną  po niżej  określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Izbicku,
 4. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 5. złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie Urzędu  w ciągu 21 dni od zakończenia naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone. 

Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi księgowej w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku” do dnia  9 grudnia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12  do  godz. 14.00.

       

                                                         Kierownik Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku

Ewa Pietruszka

Załączniki:

PDFZałącznik nr 1 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf (104,00KB)

PDFZałącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO.pdf (176,01KB)
 

PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Obsługi Oświaty Samorzadowej w Izbicku.pdf (146,23KB)

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej z dnia 07.10.2022.pdf (116,33KB)