Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz do placówek oświatowych

ORGANIZACJA DOWOZU DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

ORAZ DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH

  1. Zadania związane z realizacją dowozu do placówek oświatowych z ramienia gminy realizuje Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku. Biuro współpracuje ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Jedź z nami” w zakresie organizacji przewozu do placówek oświatowych autobusami PKS, zamawia bilety i koordynuje działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem dowozu.
  2. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
  3. Artykuł 32 ust. 3 i 5 dotyczy dowozu dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł
    39 ust. 4  dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej niepełnosprawnej. Artykuł 39a  ust. 1 i 2 określa obowiązki, jakie gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców.
  4. Corocznie, na każdy rok szkolny Rada Gminy Izbicko podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko na dany rok szkolny. Zgodnie z w/w przepisami kwota zwracana rodzicom lub opiekunom będzie obliczana na podstawie wzoru matematycznego zaprezentowanego poniżej, który określa koszt jednorazowego przewozu:

Koszt = ( a - b)* c  * d/100                                                      

gdzie:                                                                                                                       
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem;                    
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeliby nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a;                                                                                                                   
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Klucze określa na każdy rok szkolny Rada Gminy Klucze, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa na stacjach występujących na terenie gmin;                                                                                                            
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (dane z książki pojazdu danego modelu, cyklem mieszanym).

Artykuł 39 ust.  4  - dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Art. 39 ust. 4. Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia; 
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:                                                   
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,                                     
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;           
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Artykuł 32 ust. 6  - dowóz niepełnosprawnych dzieci przedszkolnych

Art.32                                                                                                          
6. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

        SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rodzic/opiekun prawny składa komplet dokumentów do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, pokój 13.

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jeżeli rodzic/opiekun prawny zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu dowożenie własnym samochodem do szkoły/placówki może otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia  na  zasadach określonych w umowie zawartej z Biurem Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku. Wszelkie dokumenty należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej do 10 sierpnia każdego roku. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę określone zostały przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Artykuł 39 ust. 2, 3 - dowóz dzieci i młodzieży szkolnej

Art. 39 ust.2 i 3
2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  1. 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;                                      
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Artykuł 32 ust. 3 i 5   - dowóz dzieci przedszkolnych

Art.32
3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w 17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałami przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art.19 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.21 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art.17. ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art.21.ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.
5. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rodzic/opiekun prawny składa komplet dokumentów do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, pokój 13.