Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego każdego nauczyciela. Doskonalenie zawodowe i samokształcenie wpisane jest w zawód nauczyciela i stanowi nie przywilej, a ustawowy obowiązek, który ma być realizowany w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia.

Głównym celem doskonalenia zawodowego jest podnoszenie kompetencji nauczycieli, wśród których wyróżnia się dwie zasadnicze ich grupy:

  • kompetencje osobowościowe – dotyczące sfery osobowościowej nauczyciela, dojrzałości moralnej i społecznej, jego zdolności i uzdolnień, reakcji emocjonalnych i postaw
  • kompetencje zawodowe – dotyczące wiedzy merytorycznej i sfery dydaktycznej zawodu nauczyciela oraz relacji interpersonalnych, na których opiera się proces kształcenia.

W dniu 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela  m.in. w art. 70a dodano ust. 3a (Dz.U. 2019 poz. 2215 ze zm.). Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie
z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2021 Wójta Gminy Izbicko z 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania.pdf
 

Załączniki do zarządzenia:

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2021 r.pdf
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym.pdf
 

Załączniki do regulaminu:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK DYREKTORA.pdf
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW.pdf
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK NAUCZYCIELA.pdf
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA.pdf
PDFZałącznik nr 5 do regulaminu - NADZÓR W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU.pdf
PDFZałącznik nr 6 do regulaminu - REJESTR WNIOSKÓW.pdf